Περιλαμβάνει τα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π).

Περιλαμβάνει τα έγγραφα που αφορούν το "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Περιλαμβάνει τα έγγραφα που αφορούν το "Νέο Σχολείο: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ2, ΑΠ3"

Περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Περιλαμβάνει ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ.